top of page
Wave-sub-02.png

Frequently Asked Questions

Header-wave.png
 • Heeft mijn kind straks een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs?
  We brengen kinderen bij Vivanto in aanraking met alles wat het leven hen vroeg of laat te bieden heeft. Dat doen we aan de hand van activiteiten in en buiten de school, zodat kinderen de dingen ervaren. Wij geloven dat het zo beter beklijft. Door hen veel dingen zelf te laten organiseren kunnen we zien wat ze aankunnen. Ook leren we ze zo om zelf nieuwe kennis te vergaren (autodidactische vaardigheden). Kinderen hebben daardoor aan het eind van hun basisschoolleeftijd een heel brede basis en zijn zelfredzaam in hun leren. Door onze eigen kijk op onderwijs, onderzoeken we de mogelijkheid om ook voortgezet onderwijs onder onze vleugels aan te bieden. We bereiden kinderen dan voor op hun werkzame leven en/of vervolgonderwijs. Door onze aanpak, ontdekken kinderen waar hun hart en talenten liggen. Zo ontvouwt een logische vervolgstap zich vanzelf. Wij helpen de kinderen dan om zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.
 • Is er een wachtlijst?
  Op dit moment is er (nog) geen wachtlijst. Wel is er veel belangstelling. Het kan dus zijn dat we instroom moeten gaan spreiden om de rust in de groep te bewaren en kinderen te laten wennen aan elkaar.
 • Hoe meld ik een nieuwe leerling aan?
  Aanmelden van een nieuwe leerling kan door het sturen van een e-mail naar info@vivanto.school. Graag naam en leeftijd van de leerling vermelden. We zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen voor een gesprek.
 • Mijn kind zit al op een reguliere school, kan mijn kind nog wennen bij Vivanto?"
  Het is bij andere initiatieven gebleken dat kinderen, ook na een periode op regulier onderwijs, nog prima kunnen wennen aan deze vorm van onderwijs. Het is afhankelijk van het kind hoe lang dit duurt, maar vaak is het een verademing voor de kinderen dat er weer ruimte is voor hun eigenheid. Het komt meer voor dat ouders moeten wennen aan dit onderwijs, omdat zij zich onzeker voelen als de ontwikkeling van hun kind niet meer synchroon loopt met de jaarklassen in het regulier onderwijs. Dit is een normaal proces. Als u hierover zorgen heeft, bespreek deze dan met ons.
 • Waarom zijn jullie een particuliere school?
  Wij zijn een particuliere school omdat we volledig vanuit onze zeven kernwaarden willen werken. Bekostiging door de overheid als ‘reguliere school’, brengt eisen met zich mee die ons onderwijs in de weg staan. We kiezen bewust voor vrijheid om onze idealen te kunnen nastreven en een veilige inspirerende leef -en leerplek te creëren voor de kinderen. Dit kunnen we alleen garanderen als we ook zelf kunnen beslissen over hoe de dagen vorm te geven en aan welke informatie en gebeurtenissen de kinderen worden blootgesteld. Omdat we de grote administratieve druk - die het reguliere onderwijs heeft - niet kennen, kunnen we meer individuele aandacht aan het kind schenken.
 • Waarom betaal ik schoolgeld voor Vivanto?
  Omdat wij een particuliere school zijn en de overheid geen subsidies verstrekt aan particuliere scholen, zullen alle financiële lasten gedragen worden door de ouders en sympathisanten. Dit betekent meer vrijheid om het curriculum zo vorm te geven als wij - als leerlingen, ouders en leerkrachten - wensen.
 • Wat leren de kinderen?
  Ons doel is dat kinderen gelukkig en in vrijheid opgroeien en zelfredzaam worden in onze maatschappij. We brengen de kinderen door middel van activiteiten en excursies in aanraking met alles wat het leven hen vroeg of laat te bieden heeft. We gaan daarvoor ook veel naar buiten, de echte wereld in. Door onderwerpen te beleven, beklijft het goed. Kinderen mogen hun eigen neus achterna en er worden activiteiten aangeboden om kinderen met nieuwe onderwerpen in aanraking te brengen. We helpen de kinderen met het vinden van antwoorden op hun vragen. Zo leren ze hoe ze zelf antwoorden kunnen krijgen op hun vragen (autodidactische vaardigheden). Bij Vivanto vinden we dit belangrijk voor hun zelfredzaamheid in hun verdere leven. Alle kinderen leren lezen, schrijven en rekenen op het moment dat ze er zelf aan toe zijn. We verwerken lezen, schrijven en rekenen ook in de dagelijkse activiteiten en besteden daarbij veel aandacht aan de noodzaak ervan om zelfredzaam te zijn. Er wordt met de kinderen gezocht naar waar hun hart ligt. Elk kind doorloopt een unieke weg en verzamelt een unieke set aan kennis en vaardigheden. Daarnaast is er veel ruimte voor creativiteit en verbeelden, muziek en bewegen. We besteden gericht aandacht aan hoe kinderen zich voelen en wat iets bij ze losmaakt. Door in contact te zijn met hun lijf en emoties weten kinderen wat wel en niet bij ze past.
 • Is Vivanto voor elk kind geschikt?
  Doordat er veel ruimte is voor de eigenheid van elk kind voelen veel kinderen zich thuis bij Vivanto. Vooral kinderen met onderzoeksdrang die behoefte hebben aan meer vrijheid/ruimte zullen bij Vivanto snel hun plek vinden. Wij gaan uit van wat er wel kan en niet van wat er niet kan. Als een kind behoefte heeft aan bewegen, kan het gewoon bewegen of naar buiten en een kind dat snel overprikkeld is, kan als dat nodig is een rustig plekje kiezen. Iedereen is anders en dat is bij Vivanto juist de kracht. We vieren elkaars ‘anders zijn’ en gebruiken dit juist om samen met elkaar mooie dingen te creëren en van elkaar te leren. Als een kind buitensporig gedrag vertoond en bijvoorbeeld onder behandeling is van een arts, dan bespreken we bij het intake gesprek of Vivanto passend is. Zo niet, dan denken we graag mee over een andere plek.
 • Waarom hebben jullie geen jaargroepen?
  Wij zien dat binnen het gezin iedereen met elkaar leeft, samenwoont, werkt en geniet. Iedereen leert van elkaar. Dit kan ook op school. Juist op school. Dit maakt de overgang van thuis naar school veel makkelijker. Zo kunnen de twee plekken elkaar versterken. Kinderen maken in grote lijnen dezelfde ontwikkeling door, maar dat hangt niet per se samen met een specifieke leeftijd. De belangstelling en/of het fysieke vermogen voor verschillende vaardigheden komt niet voor elk kind op hetzelfde moment. Een kind van vier kan soms al lezen maar het in sociaal opzicht erg spannend vinden om samen te spelen en een kind van zeven kan erg sociaal zijn en graag samenspelen met anderen maar (nog) niet echt geïnteresseerd zijn in letters en lezen. Deze twee kinderen kunnen elkaar heel mooi op een natuurlijke manier helpen in hun ontwikkeling. Zonder dwang, zonder toetsen, maar omdat het leuk is van elkaar te leren. We zien dit dagelijks. Kinderen die aan elkaar voorlezen, samen koken, samen de dieren verzorgen of samen spelletjes doen. Leeftijd is hierin geen ding. Iedereen kan van de ander leren. Niemand vindt het gek als een kind van vier jaar iets uitlegt aan een kind van zeven.
 • Hoe doe je dat dan alle leeftijden door elkaar?
  Bij Vivanto is leeftijd geen criterium om ergens wel of niet aan mee te doen. Er zijn elke dag activiteiten, zoals koken, moestuin, buiten spelen, muziek maken, dierverzorging, activiteiten die de kinderen zelf organiseren en lezen, schrijven en rekenen. Kinderen kiezen wat ze leuk vinden en gaan daar op hun eigen wijze mee aan de slag. Zo kan een groep kinderen bezig zijn met koken, waarbij oudere kinderen bijvoorbeeld recepten zoeken of bedenken en inkopen doen en de jongere kinderen groenten wassen en bordjes klaarzetten. Bij elke activiteit is een volwassene aanwezig of een leerling die in staat is en het leuk vindt om dit te begeleiden. Zo kunnen kinderen die net ergens aan beginnen veel leren van kinderen die al meer ervaring hebben met dat onderwerp. Er zijn natuurlijk ook veel ouders en vrijwilligers in de school en daardoor meer handen in de klas.
 • Zijn de kinderen wel goed voorbereid op de maatschappij?
  Bij Vivanto bereiden we onze kinderen niet alleen voor op de maatschappij, we zetten ze er van begin af aan middenin! Onze school ís de maatschappij. Met onze aanpak komen kinderen in aanraking met alle kanten van het leven. Veel breder dan in het reguliere onderwijs. We gaan veel naar buiten, de echte wereld in en zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met de gemeenschap om de school heen. Samen met de buurt geven we de school vorm. Vivanto zoekt samenwerking met ondernemers en instellingen voor bedrijfsbezoeken of stages. Bij elke samenwerking zoeken we naar wederkerigheid. Zo bouwen alle kinderen mee aan een netwerk in de omgeving.
 • Krijgt een kind echt altijd zijn zin bij Vivanto?
  Vrijheid is niet hetzelfde als altijd je zin krijgen. De vrijheid van iedereen in onze school eindigt waar die van een ander begint óf waar de veiligheid in het geding is. We gaan kinderen niet dwingen om iets te doen wat ze echt niet willen, maar we doen dan wel ons best om een kind te inspireren van het nut van een andere keuze. Als een kind inziet dat zijn/haar keuze gevolgen heeft, zal het ook veel eerder vanuit zichzelf rekening willen houden met anderen en willen helpen.
 • Hoe word ik als ouder op de hoogte gehouden over het welzijn van mijn kind?
  Onze ouders staan midden in de school. Ze dragen de school. Zo hebben we veel handen in de klas en heeft elk kind dus voldoende aandacht. Op deze manier ben je nauw betrokken bij het schoolleven van je kind. Wij geloven niet in tienminutengesprekken. Alles wat er toe doet, kan niet wachten tot een driemaandelijks gesprek, is de overtuiging van Vivanto. Dus als er enige reden tot zorg is over je kind, bespreken we dat eerst met het kind en waar nodig ook meteen met de ouders. Heb je zelf zorgen, dan gaan we er vanuit dat je ons even aanschiet en het meteen laat weten.
 • Ik werk 5 dagen in de week, hoe kan ik toch mij steentje bijdragen als actieve ouder?"
  Onze aanpak is gebaseerd op intensieve ouderparticipatie. Elke ouder draagt zijn steentje bij. Dat hoeft niet altijd onder schooltijd te zijn. Zo moeten er bijvoorbeeld excursies en workshops worden voorbereid, een tuin en gebouw worden onderhouden, fondsen worden gezocht en contacten worden gelegd. En uiteraard kun je ook anderen (opa’s en oma’s wellicht?) inschakelen om (een deel van jouw) taken over te nemen. De ouderparticipatie in tijd/energie voor één kind is 4 uur per week en voor twee of meer kinderen 6 uur per week.
 • Wat kost het als mijn kind naar Vivanto gaat?
  Onze ouderbijdrage bedraagt €350 per maand per kind. Tweede (€300) en volgende (€250) kinderen in hetzelfde gezin krijgen korting. Daarnaast betaal je per kind €7,50 per maand voor biologisch fruit en rauwkost (dit krijgen de kinderen dagelijks in de ochtendkring). Beide bedragen gelden voor een heel jaar (12 maanden). We begrijpen dat dat voor sommige gezinnen een hoog bedrag is, maar helaas is een bijdrage noodzakelijk om de school in stand te houden. Een reguliere school ontvangt ongeveer het dubbele per kind per jaar van de overheid. Omdat Vivanto niet voor bekostiging in aanmerking komt, moeten alle middelen door de ouders en sponsoren worden opgebracht. Sommige gezinnen lossen dat op door minder ver op vakantie te gaan, een kleinere auto te kopen, een dag meer te gaan werken of zelf op zoek gaan naar sponsors. Bij inschrijving betaal je eenmalig €150 voor ons leerdoelenverzamelalbum. Dit is een fysieke map dat eigenaarschap van het leren bij de kinderen ondersteunt. Het album gaat de hele basisschoolleeftijd mee. Voor de excursies zoeken we zoveel mogelijk naar gratis mogelijkheden. Soms kan het uit de schoolpot en soms betaal je daar iets extra's voor. Maar dat gaat altijd vooraf in overleg met elkaar.
 • Waarom zijn jullie 3 dagen per week open i.p.v. 5 dagen per week?
  Wij doen dit om meerdere redenen. Een driedaagse schoolweek geeft gezinnen meer ruimte om zelf invulling te geven aan een deel van het leren van hun kind(eren). Daarbij is loon de grootste kostenpost in het onderwijs. Alle kinderen worden begeleid door een ervaren leerkracht. Door minder dagen open te zijn, kunnen we de ouderbijdrage behapbaar maken. Op het moment dat er voldoende leerlingen zijn en er animo is voor één of meer dagen extra school, zullen we de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Voor een particuliere school geldt overigens geen urennorm. Wel kijkt de onderwijsinspectie naar de kwaliteit van het onderwijs. In het algemeen neemt de inspectie als uitgangspunt dat 15 uren onderwijstijd per week verdeeld over drie dagen, nodig zijn om voldoende kwaliteit te kunnen garanderen. Vivanto is 18 uur per week open.
 • Ik denk dat ik het lesgeld niet kan betalen. Wat kan ik doen?
  Als je 100% achter de visie van Vivanto staat en denkt dat het dé plek is voor jouw kind(eren) dan willen we graag ondersteunen bij het bedenken van oplossingen. Helaas is onze school nu te klein om kosten voor een extra kind op te vangen. Dat moeten we dan voor de hele schoolloopbaan kunnen garanderen. We hopen dat er op termijn sponsoren vanuit de gemeenschap, vanuit de families van de leerlingen en ondernemers zullen bijdragen. Op deze manier zal Vivanto voor een zo groot mogelijk deel van de geïnteresseerden toegankelijk zijn. Tot die tijd is het belangrijk om na te gaan of er zaken zijn die minder prioriteit hebben dan het bieden van deze omgeving aan jouw kind(eren). Wellicht zijn er creatieve oplossingen te verzinnen voor andere uitgaven of zijn er in de familie mensen die met liefde willen helpen deze stap werkelijkheid te laten worden. Voor elk opvolgend kind dat zich aanmeldt van dezelfde familie is er een korting op het lesgeld.
 • Wij zijn gelovig, zijn onze kinderen welkom bij Vivanto?"
  Ja! Bij Vivanto zien we voor ons dat we een groep vormen die een zo'n breed mogelijke afspiegeling is van de samenleving. We verwelkomen iedereen die zich kan vereenzelvigen met de visie van Vivanto en hieraan wil bijdragen. Daarnaast zullen we tijdens de schooldagen kennis maken met verschillende geloofsrichtingen en inspirators, zodat de kinderen een breed scala aan wijsheden/kennis aangeboden krijgen. Zij mogen daar vervolgens zelf mee de verdieping ingaan als het onderwerp hen aanspreekt.
 • Ik werk 5 dagen per week, is er opvang voor mijn kind(eren) op de andere twee dagen?"
  Vooralsnog zijn we drie dagen per week geopend (ma, di & do) van 9 tot 15 uur. Bij de kinderen en ouders is er een wens voor een vierde dag (vrijdag) maar hiervoor is nu nog onvoldoende bezetting. Er wordt nu een keer per maand een excursie georganiseerd op de vrijdag. Deze excursiedagen worden door de kinderen en ouders zelf georganiseerd en vallen niet onder onderwijstijd.
 • Is er een mogelijkheid om kennis te maken bijvoorbeeld via een wenperiode?
  Ja, als na het uitgebreide intakegesprek blijkt dat zowel ouders, kind als Vivanto positief zijn, spreken wij een wenperiode van twee dagen af waarin ook de ouders een dag meedraaien in de school. Je wordt bij Vivanto als ouder ook actief lid van de community. Het is daarom belangrijk dat ook de ouders klikken met de school. Mocht er een langere periode nodig zijn om te wennen, dan kan dat in overleg. Na deze wendagen bespreken we hoe het is geweest en beslissen we met elkaar of het kind ingeschreven kan worden bij Vivanto. Indien gewenst hebben we een warme overdracht met een eventuele eerdere school. Na een maand evalueren we nogmaals met elkaar.
 • Voldoet mijn kind wel aan de leerplicht bij Vivanto?
  Ja. Om ook toegankelijk te zijn voor leerplichtige kinderen heeft Vivanto zich aangemeld bij DUO. De onderwijsinspectie toetst zowel bij aanvang als periodiek of we voldoen aan de eisen die gesteld worden aan particuliere scholen. Inmiddels hebben we twee bezoeken gehad. Bij de oprichting om te controleren of onze plannen voldoen aan de wet en afgelopen december om te zien of we het ook in het echt goed doen. We zijn met vlag en wimpel geslaagd. Leerplichtige kinderen voldoen bij Vivanto dus aan de leerplichtwet.
 • Ik ben enthousiast, maar heb geen kinderen. Kan ik bijdragen aan de school?"
  Heel graag zelfs! Dit kan in allerlei vormen: als begeleider, specialist die workshops verzorgt, donateur van geld of spullen of vanuit eigen bedrijf/instelling voor een excursie. Of misschien heb je een ander mooi idee. Neem contact op via de mail of telefoon voor een afspraak.
 • Kiest een kind niet altijd de makkelijke weg?
  Een kind wil van nature leren. Waarom gaat het lopen als kruipen lukt? Omdat het een ander het ziet doen en omdat je dan sneller gaat. Doordat we veel samen doen, ontdekken kinderen dat de moeilijke weg ook heel bevredigend kan zijn. En een makkelijke weg is niet altijd erg toch? Hij duurt vaak wat langer, maar ook dan kom je er wel.
Vivanto-tent.jpg

Steun ons

Sta jij achter onze waarden en spreekt het je aan om bij te dragen aan onze school?

Elke bijdrage helpt om onze droom te verwezenlijken. Dank alvast! 

bottom of page